ការចុះកម្មសិក្សារបស់និស្សិត UME នៅធនាគារ មេយប៊ែង ភីអិលស៊ី

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ការិយាល័យស្វែងរកការងារ និងសហប្រតិបត្តិការនៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាន​ដឹកនាំ​និស្សិត​ចំនួន ១៧…

Read More>>

សកម្មភាពនិស្សិតចុះកម្មសិក្សា នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ការិយាល័យស្វែងរកការងារ និងសហប្រតិបត្តិការនៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ…

Read More>>

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សត UME ទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុ

កាលពីថ្ងៃទី២០-២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានដឹកនាំនិស្សតធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ ខេត្តព្រះសីហនុ។

Read More>>