កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ​សាកលវិទ្យាល័យ UME ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានដឹកនាំនិស្សិតជំនាញ នីតិសាស្រ្ត ឆ្នាំទី៣ និងទី៤ ចុះកម្មសិក្សា ចូលស្តាប់សវនាការ នៅសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។