កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នំា២០១៦ នៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិង សេដ្ឋកិច្ច ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដី : ការតម្រង់ទិសដៅអាជីពការងារ  ដោយចូលរួមសហការជាមួយ សហភាព សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និង ក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡា។