នៅថ្ងៃទី០៨-១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច UME ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៏នៅវេទិកាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។