ការប្រកួតបាល់ទាត់ពានវង្វាន់ ៧​ មករា ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ថ្ងៃសៅរ៍ទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
ជាលទ្ធផល៖
ក្រុម ស៊ីសុផុន ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១
ក្រុម ភ្នំស្វាយ ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២
ក្រុម សាកលវិទ្យាល័យ UME ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣
ក្រុម យុវជនភូមិគាបទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤