នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ សាកលវិទ្យាល័យ UME ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរួមសហការជាមួយ អង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា រៀបចំកិច្ចសន្ទា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងហិង្សាផ្នែកយេនឌ័រ ដែលមាននិស្សិតជំនាញនីតិសាស្រ្តចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ។