នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ការិយាល័យស្វែងរកការងារ និងសហប្រតិបត្តិការ សាកលវិទ្យាល័យ UME ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានដឹកនាំនិស្សិតចុះកម្មសិក្សាទៅធនាគារ ABA សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដើម្បីស្វែងយល់ពីការអនុវត្តន៍ការងារជាក់ស្តែង ធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនិងទ្រឹស្តីដែលបានសិក្សាអប់រំរយៈពេលកន្លងមក។