កាលពីថ្ងៃទី២០-២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានដឹកនាំនិស្សតធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ ខេត្តព្រះសីហនុ។