សាកលកវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នឹងរៀបចំការប្រឡងអាហារូបករណ៍ដូច ខាងក្រាមៈ

  1. អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ១២ នាក់
  2. អាហារូបករណ៍ ១៨០% ចំនួន ៩៩ នាក់
  3. អាហារូបករណ៍ ២៣០% ចំនួន ៣៤៥ នាក់

បញ្ជាក់ៈ

  • ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤
  • ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤
  • កាលបរិច្ឆេទប្រឡងថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤